Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng là ý đồ và định hướng chung của một tổ chức có liên quan đến chất lượng được Giám đốc Công ty công bố chính thức. CSCL phải nhất quán với chính sách chung của tổ chức và cung cấp cơ sở để lập mục tiêu chất lượng. CSCL phải được truyền đạt và thấu hiểu trong tổ chức.

Chính sách chất lượng do Ban lãnh đạo Công ty công bố như sau:

Toàn thể CBCNV Công ty thủy điện Đại Ninh luôn cố gắng nhận biết và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm khác (chủ sở hữu, CBCNV, nhà cung ứng, chính quyền các cấp, cộng đồng xã hội) để đạt được lợi thế cạnh tranh; đồng thời Công ty cũng luôn chú ý hoàn thiện, cải tiến liên tục toàn bộ các quá trình của hệ thống quản lý đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững.

            Công ty cam kết thực hiện:

  1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty Phát điện 1 và Lãnh đạo Công ty đề ra: cung cấp sản lượng điện tối đa có thể được cho hệ thống đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác thỏa mãn cao nhu cầu của khách hàng.
  2. Tạo điều kiện để CBCNV công tác nhiệt tình, đoàn kết, sáng tạo; chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.
  3. Tăng cường đầu tư thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh; nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và năng lượng tái tạo.
  4. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng theo bộ ISO 9000, cơ bản là ISO 9001.

                                                                                                           Lâm Đồng, ngày 04 tháng 5 năm 2016                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                             Võ Tăng Lý


Các bài viết liên quan