Công ty Thủy điện Đại Ninh tổ chức hưởng ứng Cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" từ năm 2023

16 Tháng Tám 2023 10:23 SA

     Từ năm 2023, Tổng Công ty Phát điện 1 tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc”, trên tinh thần đó Công đoàn và Chuyên môn Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” tại Kế hoạch liên tịch số 1082/KHLT-TĐĐNI-CĐ ngày 11/8/2023.

     Mục đích của cuộc thi là xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện nhằm tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, góp phần cải thiện và nâng cao năng suất lao động tại các đơn vị; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua trong đơn vị.

 

Khu vực Văn phòng Công ty Thủy điện Đại Ninh thực hiện công tác an toàn, môi trường và xây dựng cảnh quan tại nơi làm việc

 

Khu vực nhà máy Thủy điện Đại Ninh thực hiện công tác an toàn, môi trường và xây dựng cảnh quan tại nơi làm việc

     Cuộc thi cũng góp phần tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong đơn vị, đẩy mạnh sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện hành vi, ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường và đảm bảo mỹ quan nơi làm việc.

Viết tin: Nguyễn Viết Khôi


Tin liên quan