CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

11 Tháng Sáu 2021 4:41 CH

     Công ty Thủy điện Đại Ninh quản lý và vận hành công trình thủy điện Đại Ninh với công suất 300MW, sản lượng điện bình quân 928 triệu kWh/năm và cung cấp mỗi năm khoản 603,2 triệu m3 nước phục vụ  sản xuất, sinh hoạt cho tỉnh Bình Thuận đây là nơi có lượng mưa thấp nhất cả nước. Ngay từ khi thành lập, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường, nhằm không ngừng nâng cao ý thức quản lý và bảo vệ môi trường đến từng CBCNV trong đơn vị. Hàng  năm, Công đoàn và chuyên môn đã phát động phong trào thi đua giữ gìn môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ-PCCN, các đơn vị tổ, phòng, phân xưởng trong Công ty đều đăng ký cam kết thực hiện phong trào này với các nội dung thiết thực, hiệu quả.

Các khu vực được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng.

 

     Trong quá trình vận hành, Công ty đã thực hiện tốt công tác quan trắc, giám sát môi trường định kỳ, nắm bắt được hiện trạng về môi trường; cập nhật, lưu trữ đầy đủ các số liệu quan trắc và báo cáo đến cơ quan chức năng theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý các chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất:
     - Đối với chất thải rắn thông thường: Công ty đã thu gom và và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo đúng quy định.

     - Đối với CTNH: Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH lần 02, mã số QLCTNH: 60.000054.T ngày 26/4/2013. Công ty đã xây dựng kho lưu trữ tạm thời CTNH, các CTNH phát sinh trong hoạt động sản xuất đều được thu gom, phân loại, lưu trữ tạm thời tại kho lưu trữ tạm thời CTNH của đơn vị và xử lý theo đúng quy định.

Thu gom, phân loại và lưu trữ tạm thời CTNH tại kho

 

     Đối với công tác vận hành điều tiết hồ chứa luôn được Công ty tuân thủ theo đúng quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa; Công ty đã phối hợp tốt với địa phương tỉnh Bình Thuận và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thực hiện tốt việc điều tiết nước chạy máy, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt theo yêu cầu của tỉnh Bình Thuận, đặc biệt trong các tháng mùa khô.

     Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện tốt việc xả nước đảm bảo duy trì dòng chảy sinh thái và môi trường sau hạ du đập theo đúng quy định.

Vận hành xả nước duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập


     Công ty Thủy điện Đại Ninh đã thực hiện tốt nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng và thuế tài nguyên theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước, góp phần trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ môi trường sống của cộng đồng./.

Viết tin: Nguyễn Viết Khôi


Tin liên quan