Thông báo về việc phổ biến, tuyên truyền chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

11 Tháng Tư 2023 1:27 CH

Thực hiện Thông báo 471/TB-TĐĐNI ngày 10/4/2023 của Công ty Thủy điện Đại Ninh về việc phổ biến, tuyên truyền chủ đề năm 2023 "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", Công ty triển khai phổ biến, tuyên truyền chủ đề năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Thông báo Về việc phổ biến, tuyên truyền chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

2. Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của tập đoàn điện lực việt nam

3. Chủ đề năm 2023

4. Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023

5. Biểu mẫu báo cáo TH các chỉ tiêu tiết kiệm năm 2023


Tin liên quan